Наставник - сайт Открытых уроков. Учителя Казахстана. Образование в Казахстане
.
Құрақ құру «Жұлдызды  көрпеше» -

Құрақ құру «Жұлдызды көрпеше»

Сабақ жоспары | Предметы | Технологиядан ашық сабақтар Загрузок: 0 | Просмотров: 1738 | Размер: | Автор: гость
Сабақтыңтақырыбы: Құрақ құру «Жұлдызды көрпеше»Құрақ құру «Жұлдызды көрпеше»

Сабақтың мақсаты:

Білімділік: Оқушыларғақұраққұраутехнологиясытуралытүсіндіріп, жұлдызды
құрақтыңдайындаужолдарынүйрету.

Дамытушылық: Оқушылардыңшығармашылыққабілетіндамытып, сабаққа
қызығушылығынжәнеөздігіненойлауқабілетінарттыру.

Тәрбиелік:Үнемділікке, ұқыптылыққа, талғампаздыққа, іскерлікке.
Ата–бабамыздыңсалт–дәстүрінбілугетәрбиелеу.
Сабақтыңтүрі: Білімменіскерліктіигеру.
Сабақтыңәдісі: Интерактивтітақтаменжұмыссұрақ - жауап.
Сабақтыңтипі: Жаңаматериалдымеңгерту.
Көрнекілігі: нұсқаукартасы, лекала, құрақүлгілер, құрақкөрпеше.
Қажеттіқұралдар: фломастер, сызғыш, қарындаштар, матақиындылары, дәптер.
Пәнаралықбайланыс: тарих, сызу, сурет.
Сабақтыңбарысы:
І. Ұйымдастырубөлімі.
- амандасу, түгендеу
- сыныптазалығынтексеріп, оқушылардысабаққадаярлау.
Өткентақырыптыпысықтау:
1. Матағасуретсалубояуынқалайатайды?
2. Тоқымабұйымдарыныңкартинасынқалайатайды?
3. Белдемшетүрлеріната?
4. Тігістүрлеріната?
5. Әрлеутігісінеүшінқолданады?
6. Пердетүрлеріната?
7. Мататүрлеріната?
ІІ.Жаңасабақ.
Құраққұрауертеденкележатқанқолөнердіңбіртүрі.Құраққұрауәдісікөшпендіхалықарасындаосыдан 2500 - 3000 жылдарбұрындамыптарады.Құрақ «құрау» дегенсөзданалынған.Құрақөнерібелгілібірнаным–сенімнегізіндепайдаболуыдамүмкін.Әжелерімізсадақалардажыртыстантүскенматақалдықтарынқалдырмай, іскежаратыпотырған.Жаманрухтанқорғауүшін – жаңатуғансәбигекөйлектіқырыққұрақтантігетін, алересекбалаларғақырыққұрақтаншапандарментақиялардайындайтын.Орыстіліндеқұраққұрауөнері «Лоскутноешитье» депаталады.Ағылшынтіліндеқұраққұрауөнері «Pachwork» депаталады.

Жапонхалқындақұрақ «сашико» депаталады.Қазіргкездеқұрақкөрпеқолданыстаншыққанжоқ.Оныдиванға, орындыққа, төсенішретіндепайдаланыпжүр.Құраққақойылатынталапбіреу–олматабөлшектерініңсимметриялыболуыжәнетүстерініңүйлесімдіорналасуы.Шеберлергеометрияныоқымасадабірбөлігін5 - 6 ретқайталауарқылыүшбұрыш, төртбұрыш, алтыбұрыш, ромбформаларыныңәдеміүйлесімінтауыпқұрастырған.Құрақсұлулығытүсінеқарайжәнеәрбіртүсбелгілібіртәртіппенкездесіпотырсаөрнексұлуланатүседі, алретсізорналассасолғынданады.
Құрақтантігілгентұрмыстақолданылатынбұйымдар:
• көрпеше
• төсеніш
• сырмақ
• жастыққап
• қоржын
• түрлікәдесыйлар
Құраққұрауғапайдаланылатынгеометрикалықформадағықиындылар:
Ромб
Тіктөртбұрыш
Трапеция
Омарта
Шаршы
Үшбұрыш
Құрақтүрлерінслайдбойыншакөрсету.
Нұсқаукартасы
Еңбекобъектісі: «Жұлдыз» өрнегінсызбасынорындау жолдары.
Таблица
ІІІ.Қорытынды:
Бекітусұрақтары.Құрақтардыөзорындарынаорналастыр
ІV.Бағалау:
«5» егердежоғарыдаберілгенталаптардыңбарлығыорындалсағанақойылады.
«4» егердежұмыстаазғанақателіктержіберілгенболса.
«3» егердежасалғанбұйымталапқасайболмаса, бірақалғанжоғарыдааталғанталаптардұрысорындалсақойылады.
Скачать методички (классные уроки) для учителей по разным предметам: история, литература, физика. Как провести урок с учеником, вам поможет грамотно составленный план урока. Занятия по математике, литературе, физике, информатике, химии, психологии.