Наставник - сайт Открытых уроков. Учителя Казахстана. Образование в Казахстане
5-сыныпта математика сабағы: «Жай бөлшектер» -

5-сыныпта математика сабағы: «Жай бөлшектер»

Сабақ жоспары | Документы | Қосымша сабақ жоспары Загрузок: 0 | Просмотров: 753 | Размер: | Автор: ggggggggggggggggdfsf
Бәйдібек ауданы, «Жаңаталап» негізгі орта мектебінің математика пәні мұғалімі Әшірбекова Гулнар Әкенқызы

5-сыныпта математика сабағы: «Жай бөлшектер»

Сабақтыңмақсаты:
Білімділік:Оқушылардыңсандартуралыұғымынкеңейту, өмірменбайланыстыраотырыпбөлшексадардыұғындыру. Интерактивтітақтаменжұмысжасайбілугеүйрету.
Дамытушылық:Оқушылардыңлогикалықойлауқабілетін, танымдыққабілетіндамыту
Тәрбиелік:Оқушылардыұқыптылыққа, жауапкершілікке, адамгершіліккетәрбиелеу.

Сабақтыңтүрі: Жаңасабақтымеңгерту
Көрнекілігі: Электрондыоқулық, интерактивтітақта
Сабақтыңбарысы: 1.Ұйымдастыру бөлімі
2. Жаңатақырыптытүсіндіру
3. Жаңасабақтыбекіту
4. Қорытынды
5. Үйгетапсырма беру
І. Ұйымдастырубөлімі
Оқушылардысабақбастауғабейімдеп, сабаққадайындаймын. Онансоңжаңатараудыбастағалыотырғанымыздыжәнеоныңбіріншітақырыбы «Жайбөлшектер. Жайбөлшектердіоқужәнежазу» екенінайтып, бүгін осы тақырыптыөтетініміздіайтамын.

ІІ. Жаңатақырыптытүсіндіру
Жаңасабақтыэлектрондыоқулықарқылытүсіндіремін.
а) Жайбөлшекұғымыненгізу.
Дөңгелектітең 4 бөліккебөлейік. Теңбөліктерүлестердепаталады. Әрбірүлес – дөңгелектіөзаратең 4 бөліккебөлгендегі 1 бөлігі. Жазылуыдөңгелектің -і; -діңоқылуы: «төрттенбір». Демек, 1:4 дегеніміз ; , мұндағы – сызықша – бөлшексызығы. 1-бөлшектің алымы, 4- бөлшектіңбөлімі.

1-сурет
Бөлшексызығыныңастындағы сан нешетеңбөліккебөлінгенінкөрсетеді, сондықтан оны бөлшектіңбөлімідепатайды, бөлшексызығыныңүстіндегі сан олбөліктердіңнешеуіалынғанынкөрсетедісондықтан оны бөлшектіңалымыдепатайды.
Бұдансоңинтерактивтітақтаданэлектрондыоқулықтағытапсырмалардыорындатамын.

ІІІ. Жаңасабақтыбекіту
а) Интерактивтітақтаарқылытапсырмаларорындату

1-тапсырма бөліндінібөлшектүріндежазу.
m : n = ;
Бөлінгішбөлшектіңалымынажазылады да, бөлгішбөлшектіңбөлімінежазылады. Электрондыоқулықтағы 3 тапсырманыорындатамын.

- жетіденбір; - он бірденсегіз; -он алтыдан бес;

- жетіжүзжетпісбірденжүзтоғыз

2-тапсырма. Оқулықпенжұмыс
№ 360
Боялғанбөліктердібөлшектүріндежаз.
№ 361
Боялғанбөліктердібөлшектүріндежаз.
№ 362
Боялғанбөлшектержайбөлшекпендұрыскөрсетілгенбе?

№ 364
Бөлшектүріндежазыңдар:

1) ; 2) ; 3) .

№ 365
Бөлшектердіңәрқайсысынбөліндітүріндежазыңдар:

1) ; 2) ; 3) .
№ 405.
Дәптергеқабырғасы4 см квадрат сызып, оның: 1) жартысын ( ) ;
2) ширегін ( ) бояңдар.

№ 407.
1) Бөлшектүріндежазыңдар:

; ; ; .
; ; ; .

№ 408.
Өлшембірліктеріарасындағыбайланыстыпайдаланып, х-тіңорнынүлестерменмәндерінқойыңдар:
1 м=10 дм; 1 дм=x м; м.

1 м=100 см; 1 см=x м; м.
1 кг=1000 г; 1 г=x кг; кг.
1 доллар=100 цент; 1 цент=x доллар; доллар.
б) Математикалық лото
Әрпартадағы 2 оқушыретіменбарыпжауаптытауыпфигуранықұрастырады. Дұрысжауаптытапса фигура дұрысқұрастырылады.
1-қатарға. Бөліндініжайбөлшектүріндежазу:
1) ; 2) ; 3) ;
4) ; 5) ; 6) .
Дұрысқұрылса, «Білім - теңіз» дегенжазуы бар теңіздіңсуретішығады.
2-қатарға. Бөлшектібөліндітүріндежазу
1) ; 2) ; 3) ;

4) ; 5) ; 6) .

2-қатар дұрысқұрса, «Мектеп-кеме» дегенжазуы бар мектепүйініңсуретішығады.

3-қатарға.
1) Бөлінгіші 9-ға, бөлгіші 25-ке тең,
2) Бөлінгіші 42-ге, бөлгіші 41-ге тең,
3) Бөлгіші 89-ға, бөлінгіші 59-ға тең,
4) Бөлінгіші 200-ге, бөлгіші 27-ге тең,
5) Бөлгіші 92-ге, бөлінгіші 65-ке тең,
6) Бөлінгіші 15-ке, бөлгіші 73-ке тең,
3-қатар дұрысқұрса, гүлшоғы бар суретшығады

ІҮ. Қорытындылау:

Білімтеңізтәріздітұңғиық, жұмбағыкөптүбінежетіпзерттеуүшінкөпеңбекқажет, теңізтүбіндегіасылтастаралу, терукөп тер төгудіқажететсе, білім де дәлсолай. Неғұрлымтереңдепсүңгігенсайынғылымқызығынабойлайбересің. Әроқушыныосындайғылымтеңізіндежүзгізіп, білімніңасылтастарынтергізетінкеме «Мектеп» болыптабыладыдейкеліп 3-қатардың құрастырғангүлшоғынбүгінгісабаққажақсықатысқанымызүшіналғансыйлығымыздейотырып, сабаққажақсықатысқаноқушылардыбағалап, сабағымдыаяқтаймын.
Ү. Үйгетапсырма: № 369, 371.
Скачать методички (классные уроки) для учителей по разным предметам: история, литература, физика. Как провести урок с учеником, вам поможет грамотно составленный план урока. Занятия по математике, литературе, физике, информатике, химии, психологии.