Наставник - сайт Открытых уроков. Учителя Казахстана. Образование в Казахстане
Файлдарды мұрағаттау -

Файлдарды мұрағаттау

Сабақ жоспары | Документы | Қосымша сабақ жоспары Загрузок: 0 | Просмотров: 799 | Размер: | Автор: гость
№64 Ш.Рашидов атындағы жалпы орта мектеп информатика пәні мұғалімі Анарметова Мехринсо
Сабақтың тақырыбы: Файлдарды мұрағаттау
Сабақтыңтақырыбы: Файлдардымұрағаттау.
Сабақтыңмақсаты: Оқушылардыархиваторлартүріментаныстыру; файлдардымұрағаттаужәнемұрағаттқаорналастырудыүйрету.
Сабақтыңтүрі: Жаңасабақ.
Сабақтыңәдісі: практикум элементі бар түсіндірмелісабақ.
Сабақтыңкөрнекілігі: интерактивтітақта, үлестірмеліқағаздар.
Сабақтыңбарысы:
1 Ұйымдастыру.
2 Үйжұмысынтексеру.
Үйжұмысынтексеругеарналғансұрақтар.
1. Компьютерлік вирус дегеніміз? (Компьютерлік вирус – «көбейтілуге» жәнебасқапрограммаларға «жұғуға» қабілетті, әдеттеөлшемішағын (200-ден 5000 байтқадейін) арнайыкомпьютерлік программа).
2. Вирустаркомпьютергеқалайтүседі? (Компьютерге вирус, негізінендискеттер мен лазерлік диск, сондай-ақкомпьютерлікжеліарқылыкіріп, қатқылдискінізақымдайды).
3. Вирустардыңнегізгітоптарынатапшығындар? (Жүктейтін, файлдық, драйверлік, желіліквирустар).
4. Ақпараттықорғаудыңқандайтүрлерінбілесіндер? (Резервтіккөшірмежасау, ұрлықпрограммалардықолданбау, дискілерденфайлдардыоқымайтұрып, олардывирусқатексеру).
3. Жаңасабақ.
Тұрғылықтыдискіденемесеауыстырлатынтасымалдаушыда бос орын аз болғанда, немесефайлдыэлектрондыпоштаменжөнелтукезіндеорындыүнемдеуқажеттілігітуындайды. Мұндайжағдайдаақпараттыбүлдірмейсығуғамүмкіндікберетінарнайыпрограммаларқолданылады.
Ақпараттысығу – файлдажадтыңсақтаукөлемікішірейтетінақпараттытүрлендірупроцесі.
Файлдаақпараттысығупроцесідеректердімұрағаттаутерминіменаталады.
Мұрағатталған файл – арнайыәдіспенұйымдастырылған файл, оныңішіндебірнемесебірнеше файл немесесығылғанқапшықболуымүмкін.
Мұрағаттаналу – бұлфайлдардымұрағатқаорналастырғанғадейінқандайтүрдеболса, архивтен тура сондайтүрдеқалпынакелтірупроцесі.
Файлдардықаттау мен шешудіжүзегеасыратынпрограммалармұрағаттаушылардепаталады.
Көлемібойыншаүлкенмұрағатталған файл бірнешедискілерде (томдарда) орналасуымүмкін. Мұндаймұрағаттаркөптомдыдепаталады. Том-бұлкөптомдымұрағаттыңқұраушыбөлігі. Мұрағаттыбірнешебөліктерденқұрастыраотырып, оныңбөліктерінбірнеше дискетке жазуғаболады.
WinZIP
Бұлмұрағаттаушылардыңбәрімұрағаттаудыңнегізгіфункцияларынорындайды:
жаңамұрағатжасау;
мұрағаттанфайлдардышығару;
бар мұрағатқафайлдардықосу;
өзішешілетінмұрағатжасау;
көптомдымұрағатжасау;
зақымдалғанмұрағаттытолықнемесежартылайқалпынакелтіру;
мұрағаттыбөгдеадамдардыңқарауынанжәнеөзгертуіненқорғау.
Мұрағаттыәзірлеуүшінжетектегіштіашып, мұрағатталуытиісфайлдытабамыз. Оны түнттуірдің он жақпернесіменшертіп, мәтінмәндікмәзірденМұрағаттқаүстеуәмірінтаңдаймыз. МұрағаттаушыбағдарламаныңМұрағаттыңатыжәнепараметрлерідегенсұхбаттерезесіашылады, ондаЖарайдыбатырмасын басу керек. Жасалғанмұрағаттық файл файлдартізімініңсоңындакөріністабады.
Қажетболса, мұрағаттаушыбағдарламатерезесіндемұрағаттықфайлдыңқысупараметрлерін, атынжәнеорналасатынжерінөзгертугеболады.
Мұрағатталғанфайлдықайтыпқалпынакелтіруүшінжетектегіштіашып, мұрағаттықфайлдытауыпалып, түнтуірдіңоңжақпернесіменшертіп, Ағымдағықалтағабөліпалуәмірінтаңдаймыз. Ағымдағықалтафайлдарытізімініңсоңындамұрағаттанбөліпалынғанфайлдарпайдаболады.
4. Бекітукезеңі.
Әроқушыжұмысорындағыкомпьютердеөзініңбумасынмұрағаттау.
Мұрағатталғанфайлменалдыңдағы бума көлемінсалыстыру.
(үлестірмелердітолтыру)№
Мұрағатталатың файл, бума
Мұрағатталған файл, бума
атауы
көлемі
атауы
көлемі
Мұрағатталғанфайлдымұрағаттаналу.
Қорытындылау.
Сұрақтар:
Ақпараттысығудегеніміз не?
Мұрағатдегеніміз не?
Файлдардымұрағаттау не үшінқолданылады?
Көптомдымұрағатдегеніміз не.
Мұрағаттанбөліпалудегеніміз не?
Мұрағаттаушылардыңтүрлерінатаңдар.
Мұрағаттаушылардыңміндеттерінатапшығындар.
6. Бағалау.
7. Үйгетапсырма
Скачать методички (классные уроки) для учителей по разным предметам: история, литература, физика. Как провести урок с учеником, вам поможет грамотно составленный план урока. Занятия по математике, литературе, физике, информатике, химии, психологии.