Фосфор және оның қосылыстары

  • Загрузок: 0
  • Просмотров: 832
  • Қосымша сабақ жоспары
  • 08/Апреля/2016

Материал тегін жариялап, сертификат алу

«Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының білім бөлімі»мемлекеттік мекемесінің
«А.Ибраев атындағы жалпы орта білім беретін мектеп»коммуналдық мемлекеттік мекемесі
химия пәнінің мұғалімі
Муртазина Зауре Задабековна
Сабақтың тақырыбы: Фосфор және оның қосылыстары
Сабақтың мақсаты: Фосфор және оның қосылыстары туралы мағлұмат беру
Міндеттері:
Білімділік: Оқушыларға V негізгі топшаның маңызды бейметалы-фосфордыңэлементжәнежайретіндегіқасиеттерін,құрамын,табиғаттатаралуы ,фосфордыңмаңыздықосылыстарытуралыжалпытүсінікберу.
Дамытушылық: Оқушылардыңхимиялықбіліміноданәрідамыту,тез ойлауға,шапшаңдыққа,өзбетіменізденугеүйрету.
Тәрбиелік: Өздігіненталпынып,жауапкершіліктісезінетінсаналы,өнегеліұрпақтәрбиелеу.
Сабақтың түрі: Аралас сабақ
Сабақтыңәдісі:Сұрақ-жауап,ақпараттықтехнология
Көрнекілігі:Периодтықжүйе,электрондыоқулық
Пәнаралықбайланысы:биология,физика
Сабақтыңбарысы:
І.Ұйымдастырукезеңі
Оқушыларменамандасу,көңілкүйлерінсұрау.
ІІ.Үйтапсырмасынсұрау (Сұрақ-жауап)
(Сендер мына тұжырымдамаларменкелісесіңдерме? Белгісізэлементтердітабу.)
ІІІ.Бәрінбілгімкеледі (Жаңасабақ)
ІV.Есептер шығару.
V.Қорытынды
Сендер мына тұжырымдамаларменкелісесіңдерме?
1. Азот қышқылыкүштітотықтырғышболыпсаналады.(ИӘ)
2. Азот қышқылыеритіннегіздерменғанаәрекеттеседі. (Жоқ)
3. Азот қышқылы жарықтаыдырайды. .(ИӘ)
4. Азот қышқылыныңтұздарыннитриттердепатайды. . (Жоқ)
5. Азот қышқылыметалдардыңэлектрохимиялыққатарындасутегінедейінгіметалдарменәрекеттеседі. . (Жоқ)
6. Азот қышқылыалюминийдіпассивтейді. .(ИӘ)
7. Азот қышқылыөндірісте аммиактаналады. .(ИӘ)
8. Азот қышқылы металдарменәрекеттескенде сутегібөлінбейді. .(ИӘ)
ІІ.Бәрінбілгімкеледі (Жаңасабақ)
Оқушылардытоптастыру.(Топпенжұмыс) Оқушыларғаүштүрліфигураларберіледі,солбойыншаоқушыларсыңарынтабады.(оқушыларбүгінгісабақтыөзойларыментоппенбірлесеотырып,талдап,түсіндірукерек)
1.Анықтамасы 2. Периодтықжүйедегіорны. 3.Формуласы 4. Кездесуі.
5. Таралуы 6. Қасиеттері 7. Қолданылуы. 8.Алынуы.9. Биологиялықмаңызы10. Есептершығару
Сергітусәті (Қимыл-қозғалысарқылыой-жинақтау.)
1669ж ФосфордынемісғалымыГ.Брандашты.
Қасиеттері
Ақфосфор-Ақтүстікристал, қараңғыдажарқырайды, өтеулы, оталғыш, суастындасақтайды
Қызылфосфор-Аморфты, кристалдыемес, қараңғыдажарқырамайды, улыемес. Түсіқоңырқызыл.
Қарафосфор-Түсіграфиткеұқсайды, улыемес, оталғыш. Жартылайөткізгіш, оталады.
Табиғаттағыфосфор
Фосфор табиғаттахимиялықбелсенділігінебайланыстытекқосылыс
күйіндекездеседі.
Фосфор мыназаттардыңқұрамынаенеді:
фосфорит жәнеапатитминералы,кальцийфосфатыныңқұрамында Ca3 (PO4)2;
Қазақстандафосфорғаөтебайірікенорындарыбар.Олар:Ақтөбе,ОңтүстікҚазақстан,Жамбылоблыстары.
өсімдіктердіңгенеративтімүшелеріндегінәруыздыңқұрамынакіреді;
адамжәнежануарлардыңағзасындағыжүйкежүйесіменжұлындаболады
Ми жасушаларындаболады.
ХИМИЯЛЫҚҚАСИЕТІ
Металдармен:
3Ca +2 P = Са3 Р2
Бейметалдармен:
4 P + 5O2 = 2Р2 О5
2P + 3S = Р2 S3
Фосфордыңазотқышқылыменәрекеттесуреакциясы
P(қатты.) + 5HNO3 (конц.) = 2H3PO4 + 5NO2 ↑ + H2O
Фосфордыңалынуы:Ca3 (PO4)2 + 5C + 3SiO2 = 3CaSiO3 + 2P + 5CO↑
ФОСФОРДЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ
Тыңайтқыштар .Жуғышзаттар.Улыхимикаттар.Шырпыөндірісінде.
Судыжұмсартуда.Бояуөндірісінде.Жемірілуденқорғайды.Бушығаруда
ФОСФОРДЫҢҚОСЫЛЫСТАРЫ
HPO3 метафосфорқышқылы ГИДРОФОСФАТ CaНPO4
H3PO4 Ортофосфорқышқылы ФОСФАТТАРCa3(PO4)2
H4P2O7 пирофосфорқышқылы ДИГИДРОФОСФАТCa(Н2PO4)2
Химиялыққасиеттері P2O5
Суменәрекеттеседі:
P2O5 + H2O 2HPO3
P2O5 + 3H2O t 2H3PO4
2) Негіздікоксидтерменәрекеттеседі:
P2O5 + 3К2O 2К3РО4
3) Сілтілерменәрекеттеседі:
P2O5 + 6NaOH 2Na3РО4 + 3H2O
«Ой толғау» (Бекітутапсырмалары )
№1-есеп. Массасы 7,1г фосфор (V)оксиді судың артықмөлшері-менәрекеттескендетүзілгенфосфорқышқы-лыныңмассасын есепте.
Бер:
m (P2O5) -7,1г P2O5+3H2O - 2H 3PO 4
т/кm (H 3PO 4)
№2-есеп. 15,5г Са3(РО4)2 ыды-рағандатүзілетінфосфор (V) оксидініңмассасынесепте.
№3-есеп Р→РН3 →Р2О5 →Н3РО4→К3РО4 →Аg3РО4
Ой-түйіндеу 1669, 31, 56, 600
Бекітусұрақтары:
1.Сенесіңбе,сенбейсіңбе?Фосфордыңтаңбасы«ПЭ» (ИӘ)
2. Сенесіңбе,сенбейсіңбе?«Фосфор»сөзі «жарықшығарушы»ұғымынбілдіреді (ИӘ)
3. Сенесіңбе,сенбейсіңбе? Ақфосфордансіріңкежасайды (ЖОҚ)
4. Сенесіңбе,сенбейсіңбе?Р-бесаллотропиялықтүрөзгерісібар.(ЖОҚ)
5. Сенесіңбе,сенбейсіңбе?Р-атоммасса 31,реттік нөмері 15 (ИӘ)
6. Сенесіңбе,сенбейсіңбе? Р-валенттілігі 2.4 (ЖОҚ)
7. Сенесіңбе,сенбейсіңбе? Р-ұшқышсутекқосылысыфосфиндепаталады. (ИӘ)
8. Сенесіңбе,сенбейсіңбе? Ақфосфордықараңғыдасуастындасақтайды (ИӘ)
Қорытындылау. Бүгінгісабақтаналғанәсерлеріңіз.(Смайлингкеөзойларынқалдыру.)
Бағалау.
Үйгетапсырма §20. Фосфор №6.№8. 95- бет “Адамғафосфоркерекпе?”
загрузка...
Loading...

Комментарии к записи: 0

avatar