Наставник - сайт Открытых уроков. Учителя Казахстана. Образование в Казахстане
Оқытудың жаңа технологиясын пайдалану-сапалы білім негізі. -

Оқытудың жаңа технологиясын пайдалану-сапалы білім негізі.

Сабақ жоспары | Документы | Қосымша сабақ жоспары Загрузок: 0 | Просмотров: 975 | Размер: | Автор: гость
Оқытудың жаңа технологиясын пайдалану-сапалы білім негізі.
Қазіргі мектеп мұғалімдерінің алдында тұрған басты міндет- оқушылардың шығармашылық білім дағдыларын қалыптастыру. Міне, өз ұрпағының өнегелі, өнерлі, еңбексүйгіш, абзал азамат болып өсуі үшін халық педагогикасының негізгі мақсатын шығармашылықпен оқу-тәрбие үрдісіне тиімді пайдалану әрбір ұстаздың міндеті болып табылады. Оқушы қабілеті дегеніміз- оның педагогикалық ықпал аясында білім алу әрекеті, жеке тұлғаны дамыта оқыту әдістері, оның шығармашылық қабілетінің дамуына әсерін тигізеді.
Негізі өзімнің келелі мәселем-оқушылардың қазақ тілі ме әдебиеті пәніне деген қызығушылығын арттыру болып табылады.Оқушының пәнге қызығушылығы-оны табысты да түбегейлі игерудің негізгі шарты.Егер оқушы пәнге оның көтерген мәселелеріне қызықса,онда оны игеру барысындағы қиындықтарды жеңу қуанышына бөленіп,рухани және эстетикалық әсер алады,ғылымға құрмет сезімі қалыптасады..
Бүгінгі таңда жас ұрпаққа пәнді тиімді ұғындырудың бірі- жаңа технология негіздері болып табылады. Оқушылар білімін, білігін және дағдысын тексеру – оқыту үрдісінің ең маңызды бөлімінің бірі. Ол оқушының үлгерімін қадағалау арқылы іске асады. Жүйелі түрде тексерудің диагностикалық, білім беру және тәрбилік маңызы зор.
Қазіргі заманғы оқыту технологиялары педагогикалық және психологиялық ілімдер негізінде құрылған дамытушы, тұлғалық бағдарлы, мақсатты технология болып табылады.

Оқытудың жаңа технологиясын пайдалану-сапалы білім негізі.
Оқытудың қазіргі технологиялары
1.Бағдарламалап оқыту технологиялары.
2.Компьютерлік технология.
3.Дамыта оқыту технологиясы.
4.Оқытудың модульдік технологиясы.
5.Бейімді-бағдарлы оқыту технологиясы.
6.Ойын арқылы оқыту технологиясы.
7.Тірек сигналдары арқылы оқыту технологиялары.
8.Деңгейлік саралап оқыту технологиялары.
9.Проблемалық оқыту технологиясы
10.Тесттік технология.
Соның ішінде бүгін қарастыратынымыз Тесттік технология.
Қазіргі кезде жазба жұмыстарының кең тараған мынадай түрлері бар; диктант, өздік және бақылау жұмыстары, тақырыптық және қорытынды бақылау жұмыстары және тесттер. Бұл жазба жұмыстарының барлығында 4 қызмет (функция) орындалуы керек: үйретушілік, бағыттаушылық, тексерушілік, тәрбиелік.
Оқушылар білімі мен білігін тексерудің түрлі формаларының ішінде, соңғы кезде басты орынды тест бойынша тексеру алып отыр.
Соның ішінде тест тапсырмаларына кеңінен тоқталып өтсем:
• Тест жұмысының үйретушілік мәні- оқушылардың игерген білімі, біліктілігі мен дағды деңгейлерін одан әріжүйелеп жетілдіру, тілі мен ойын, зейіні мен зердесін дамыту.
• Тест жұмысының бағыттаушылық мәні- жеке оқушы мен бүкіл сыныпты оқытудың түпкі мақсатына қарай жетелеу.
• Тест жұмысының тексерушілік қызметі – оқытудың белгілі бір кезеңінде бағдарлама талабына сай оқушылардың білімі мен біліктілігі, оларды қалыптасқан дағды деңгейлерін анықтау
• Тест жұмысының тәрбиелік мәні- оқушылардың жауапкершілк сезімін арттыру, сол арқылы еңбек сүйгіштікке, әділдікке, төзімділікке баулу.
Тест оқушының білім дәрежесінің қандай екендігін анықтайтын және ол білімдерді түрлі жағдайда қолдана білуін тексеруге мүмкіндік беретін тиімді жолдардың бірі.
Тестік тапсырмалардың әр түрлі типтері болады. Олар: толықтыру тесті, еске түсіру, балама, таңдау, салыстыру, ретімен маңызына қарай тізбелеу, құрастырмалы, кәсіптік бағдарлы тестілер.
Қорыта айтқанда, әр технологияны қолдану арқылы белгілі бір
жетістіктерге жете аламыз. Болашақ ұрпақтың жеке тұлға болып қалыптасуында білім беру жүйесін ізгілендіру, инновациялық үрдісте тиімді қолдану қазіргі заман талабы.
”Мектептің тірегі де, тілеуі де оқыта білетін мұғалім” деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, осы мақсаттарды жүзеге асырудың алғы шарты – оқу-тәрбие жұмысын басқаруды әрі жүйелі жоспарлай білу, сол жоспарды жүзеге асыру.Біздің жалпы білім беретін орта мектеп жұмысында білім берудегі мақсатымыз – шығармашылық ізденістегі ұстаздар қатарын толықтыру, білім беру мен оқыту әдістемесін жаңа технологиялармен байыту, жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның бәсекеге қабілетті жеке тұлғасын тәрбиелеу болып табылады.


«Технология» - это детально прописанный путь осуществления той или иной деятельности в рамках выбранного метода.
«Педагогическая технология» - это такое построение деятельности учителя, в котором входящие в него действия представлены в определенной последовательности и предполагают достижения прогнозируемого результата.
традиционные технологии:
Проблемное обучение
Исследовательские технологии (метод проектов, эксперимент, моделирование)
Коммуникативные технологии
Интерактивные технологии (работа в парах, группах постоянного и сменного состава, фронтальная работа в кругу)
Технология Развитие критического мышления
Модульное обучение
Игровые технологии
Тестовые технологии
Технологии уровневой дифференциации
Технология выявления и поддержки одаренных детей
Одной из актуальнейших проблем педагогики является качество образования: уровень предметных и общих знаний и умений школьников, их ценностные ориентации. Педагогический процесс и в целом, и во всех своих компонентах, должен быть ориентирован на достижение поставленных целей.
Методическая деятельность учителя – это деятельность по организации педагогического процесса в связи с освоением учащимися учебного предмета. Поэтому первостепенным в деятельности учителя можно считать выбор педагогической технологии. Технология призвана обеспечить достижение целей.Главным критерием для классификации технологий должна стать позиция, которую занимает учащийся.Современные педагогические технологии диктуют определенный характер связей между основными элементами системы. Отношения между педагогом и учащимся должны базироваться на принципах сотрудничества и диалогичности, совместной деятельности и общения, то есть носить субъект-субъектный характер. Что же это означает? Если учитель в процессе преподавания предмета может выявить имеющийся у учащихся опыт, учесть его, при необходимости перестроить, а затем обогатить в ходе изучения предметного материала, то можно говорить, что он выстраивает субъект-субъектные отношения.
Главным направлением моей работы как учителя казахского языка и литературы является повышение качества и результативности обучения. Важный фактор повышения качества образования – это внедрение новейших технологий в учебный процесс. Здесь следует отметить, что большинство из них давно используются в процессе преподавания казахского языка и на данный момент проходят этап совершенствования, расширения и модернизации. Анализ педагогической деятельности учителей показал, что в учебном процессе используются все основные личностно-ориентированные технологии обучения. Однако преподавание такого предмета, как казахский язык, требует гибкого и творческого подхода к применению новейших технологий, поэтому практическое использование каждой из них имеет свою специфику в различных возрастных группах учащихся. При этом наиболее универсальной технологией, продуктивно используемой на всех учебных параллелях, является модульная технология М.М. Жанпеисовой. Технология предусматривает прежде всего активное применение коммуникативного подхода в учебном процессе, который является основополагающим в преподавании казахского языка. Система занятий согласно технологии обучения строится на базе модульных структур уроков, большинство из которых являются ведущими в ходе обучения казахскому языку, так как оптимально сочетают в себе традиционные и новейшие продуктивные методики преподавания. К таким типам урока относится проблемный семинар, урок-собеседование, урок-лекция по знакомству с культурно-историческими аналогами, деловая игра, урок-самопроверка и др. Среди предметно-ориентированных технологий особо следует выделить технологию интерактивного обучения, также активно используемую всеми учителями. Под данной технологией понимают систему организации занятий в форме учебных игр (ролевая, деловая и т.д.), в результате которой создаются условия для переживания учащимися ситуации успеха. Игры несут в себе возможности значительного эмоционально-личностного воздействия, формирования коммуникативных умений и навыков. Программно-методическим обеспечением применения всех вышеупомяну-тых технологий являются прежде всего УМК по каждой учебной параллели, включающие не только учебные пособия, но также аудио- и видеоматериалы, наглядные пособия, дидактический материал. Все новые технологии предусматривают также использование дополнительной литературы и мультимедийных средств, что безусловно способствует всестороннему развитию учащихся. Развитие творческих способностей позволяет актуализировать знания учащихся. Например, при подготовке индивидуальных опережающих заданий (составление презентаций по теме « Моя столица») самими учащимися,воспитывают чувство патриотизма, чувство гордости за достижения государства. Контроль и оценка знаний выступают одним из основных структурных элементов учебной деятельности учащегося и учителя. Я использую основные виды контроля: текущий, тематический, итоговый, выпускной. Основными методами педагогического контроля являются тесты достижений, тесты на оценку отдельных навыков, контрольные работы, рефераты, творческие задания, устные опросы, зачеты, экзамены. Важным фактором повышения качества образования является также участие во внеклассной работе (школьные и городские олимпиады, конкурсы). При этом формы и виды внеклассной деятельности постоянно совершенствуются, повышая интерес учащихся к изучению государственного языка. «Эффективность процесса образования находится в прямой зависимости от той педагогической технологии, которую мы применяем для реализации педагогической задачи и достижения поставленных целей».


«Қазақ тілі сабағында оқытудың жаңа технологиясын пайдалану-сапалы білім негізі.»
« Современные педагогические технологии –важное условие повышения качества образования на уроках казахского языка»

Орындаған: Кабиева А.М.
қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі
Скачать методички (классные уроки) для учителей по разным предметам: история, литература, физика. Как провести урок с учеником, вам поможет грамотно составленный план урока. Занятия по математике, литературе, физике, информатике, химии, психологии.