Наставник - сайт Открытых уроков. Учителя Казахстана. Образование в Казахстане
Психологиялық жаттығулар -

Психологиялық жаттығулар

Сабақ жоспары | Документы | Қосымша сабақ жоспары Загрузок: 0 | Просмотров: 1012 | Размер: | Автор: гость
Қарағанды облысы,
Шет ауданы,
Нұра орта мектебінің
психологы
Баданова Жанар Аманкелдықызы

Психологиялық жаттығулар
Мақсаты:
Оқушылардыңішкіжандүниесінашуғажәнеөзінеркінсезінеалуғаүйретету
Тренинг барысындақаралыпшешілетінміндеттер:
- Тиімдіқарым-қатынасқамашықтануэмпатиясындамыту.
-Сенімсіздіктен, қобалжудан, қорқыныштанарылу.
-Өзгелердіңқызығушылығыменсанасу.
-Өзін-өзіқұрметтеуді, өзін-өзісенудіқалыптастыру.
Тренінгбағдарламасы
• «Танысу» жүргізуші:
Барлығымызшеңбержасапотырайық . Қазіршеңбербойымен
кезекпенжүргізушініңоңжағымдағыотырғанқатысушыдан
бастаптопқатаныстырудыбастаймыз. Алдыменөзесімдеріңді
айтыңдар. «1-2 сөйлемарқылықайсыныптаоқитынымөзінің
атым, өзініңмінезітуралыайтукерек. Осы сөздерден
кейін психолог өзінтаныстырыпәңгімелейді. Психологтанкейінәрбір
адамайналымбойыншаөзін-өзітаныстырады. Танысубіткен
соң, таныстырудыңқалайөткенітуралыпікірталасжүргізіледі.
Психолог топқамынадайсұрақтарбереді.
Кімніңтаныстыруысіздіңесініздеқалдыжәнеоның
таныстыруысізгенесіменұнады?
« Карусель » жаттығуы.
Мақсаты: Қарым-қатынастыдамытуғаарналады
Топ мүшелері 2-ге бөлінеді . 1-ші топ ішкі, 2-ші топ сыртқы топ болыпбөлініп, екішеңбержасайды.
Жетекшініңбергенбелгісібойыншаішкі топ сағаттілібойыншақозғалады, жетекшінің сигналы бойыншаолартоқтайды да, екеуденішкі топ пен сыртқы топ бір-бірінеқарсытұрғанадамдарбірігеді. Әрбіртопқакезекпе-кезекжетекшібелгілібір роль беру керек, олар тез арадасолрольді 2-3 минуттакөрсетуікерек. Мысалы: сатушы- сатыпалушы ;мұғалім – оқушы, дәрігер – қаралушы ; полиция –шофер; әке – бала; анасы –қызы. Бұлжаттығуәрбірадамныңөзініңмінезін, көңілкүйін, қабілетін , өзгертебілу осы арқылыөзгелерменеркінараласуқабілетініңдамуынакөмектеседі.
« Бүлінген телефон »
Мақсаты: Естуқабілетіндамытуғаарналған
Бірсөздімұғалімбірбаланыңқұлағынасыбырлапсолпікірдіқайталайды, солайжалғасаберіпбарлықбалаларғажеткізеді. Еңсоңғыоқушыпікірсөздіестіртіпдауыстапайтады. Мен әрқашаншындықтыайтамын.
• Көңілкүйіміздіжаттықтыру»
Мақсаты:Шынайыбейнелепкөрсетебілуарқылыкөңілкүйіміздіжатықтыраалуғаарналады.

Жүргізуші:Бүгін мен сендерге актер болуғаүйретемін. Мен
сендергененікөрсетдесем, соны бет-әлпеттеріңменбейнелейсіңдер.
1. Қабақтарыңдытүйіп,ашулыадамныңкейпінкөрсетесіңдер
2. Қаттықорқуқажет.Қасқырданқорыққанқоянсияқтынемесеұядантүсіпқалғанбалапансияқты,мысықтанқорыққантышқансияқтыжәнеиттенқорыққанбаланы бет -әлпеттеріңменкөрсетуқажет.
3. Жылаптұрғанадамдыкөрсету.
4. Жәйкүліптұрғанадамдыжәнеқаттыкүліптұрғанадамдыкөрсету
5. Өлеңайтыптұрғанадамдыңсезімінкөрсетебілу
Өлеңайту « Бізтамшымыз » Сергітусәті
Өздерінеұнағанәуенгесалып,қимылменкөрсетіпайтукерек.Бәрідөңгеленетұрады да Бізтамшымыздегендежаңбырдыңтамшысынбіртеңіздіңтолқыны
дегендеқолыменирелектетіптолқындыкөрсетеді
Бізтамшымызмұхиттағы
Біртеңіздіңтолқыны.
Бізгекеліңіз ²
Сен мен мен.
Бәріміздебіржанұяболамыз
Бізбұтақпызбақшадағы
Бірбақшаныңгүліміз
қайырмасы

Ауызша волейбол ойыны.
Мақсаты: Өзінде бар жақсықасиеттердібағалайбілуге,өзініңқасындажүргенадамдардыңжақсықасиеттерінбілуге ,бір-бірінтереңтүсінугеарналады
Доптыбір-бірнебергенкездебалаларадамгершілікқасиеттертуралыайтуларыкерек.
Мысалы: шыншылдық: мейірімділік; адамдық; адамгершілікәділдік; кішіпейілдік; батылдық; ұстамдылық; жанашырлық.
Өзіндебасымқасиеттіайтабілулеріқаралады.
«Кімекенін тап» ойыны
Мақсаты:Топмүшелерініңбір-бірінтануғакөмектеседі
Әрбірадамөзініңаты-жөнінкөрсетпей,өз-өзінепсихологиялықмінездемежазады.Өзініңұнамды-ұнамсызқасиеттерінжазу. Бұлмінездемежазылғанбетердіжетекшіжинап, араластырадыда,арасынанбіреуіналыпдауыстапоқиды .Топ мүшелерімінездеменіңиесінтабуыкерек
Бұлжаттығуөзгелердідұрысқабылдап,тануарқылыолардыңөзіндікерекшеліктерінбілугеүйреді
"Шөлдеу" ойыны.
Мақсаты: Достыққа,бір-бірінекөмектесіпқананәтижегежетугеболатынатәрбиелеу
Балалардыңқолдарышынтақтанқозғалмайды. Балаларөздеріныстықшөлдаладамыздепелестетеді, қаттышөлдеп
жүреді. Біркездетостағандардағысуларғакездеседі. Енді
осы суды ішугеамалтабуларыкерек ( бір-бірінекөмекте-
сіпқана суды шашпай, шөлдерінқандыруғаболатынына
көзжеткізеді).

"Алып" ойыны.
Мақсаты:Ұжымшылдыққатәрбиелеу.
Екі бала қатартұрады, біреуініңсолаяғынекіншісініңоң

аяғынабайлайды, сөйтіпбірбелгіленгенжергебарады. Не-
месе: үш, төрт, т.б. балалардыбіргебайлайды, сосынолар
біргежүругетырысады. ( бақағаұқсапсекіреді).

"Көпір" ойыны.
Едендібормен "көпір" (түзу) сызылады. Екі топ, бір-біріне
қарсышыққанбалалар "көпірден" құлапқалмайөтуікерек.
Балаларбір-бірінекөмектесіп, орындарынауыстырып, бір-
бірінөткізіпжіберулерікерек.
Рефлексия
Тренинг жаттығуларысіздергеұнадыма?
Сендердеқандайдаболсадаөзгеріспайдаболдыма?
Күнделіктіөмірдебұлойындардыойнауарқылыішкіжандүниелеріңдідамытуға бола ма?
Бүгінгітренингідебіздеройындаройнауарқылыөзгелердідұрысқабылдап, өздеріңдіеркінсезінеалуғатұлғаныдамытуғажұмыстандық.
Скачать методички (классные уроки) для учителей по разным предметам: история, литература, физика. Как провести урок с учеником, вам поможет грамотно составленный план урока. Занятия по математике, литературе, физике, информатике, химии, психологии.