Еңбек дәмін татпаған дәм біліп пе? 
Қалай айтып ұқтырам әңгүдікке! 
Айналдырсам уақытты ащы терге. 
Айналмақ тер уақыттай  мәңгілікке!